Kontakt

FRAM sp. j.
43-190 Mikołów,
ul. M.C. Skłodowskiej 49a

tel. (32) 738 30 00
fax (32) 738 30 04

fram@fram.net.pl

 

 

formularz

: 13 + 15 =
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fram spółka jawna z siedzibą w Mikołowie ul. Marii Skłodowskiej- Curie 49a, kod pocztowy 43- 190, e-mail: fram@fram.net.pl, tel. 32 738 30 00.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych.

Pragniemy wskazać, że mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, a także w sytuacjach prawem przewidzianych do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania.

                                   KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH     
          
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fram spółka jawna z siedzibą w Mikołowie ul. Marii Skłodowskiej- Curie 49a, kod pocztowy 43- 190, e-mail: fram@fram.net.pl, tel. 32 738 30 00

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO dane czyli na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wyraźnie wskazanym w udzielonej zgodzie.

Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy.

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń i ochrony praw.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych:
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach przekazywania informacji handlowej, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało nie możliwością realizacji umowy.

Odbiorcy danych:
Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.